preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - TAJNIK/ICA ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Zlatko Ruščić, 31. 5. 2022. 10:41

[više]

Obavijest - natječaj za radno mjesto nastavnika skupine strukovnih predmeta iz područja Elektrotehnike na određeno vrijeme

Autor: Nina Udovičić, 11. 3. 2021. 09:03

[više]

Obavijest - natječaj za radno mjesto nastavnika Računalstva na određeno vrijeme

Autor: Nina Udovičić, 11. 3. 2021. 08:58

[više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA-poziv na intervju s Ravnateljem za radno mjesto nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike

Autor: Nina Udovičić, 25. 2. 2021. 11:25

[više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA-poziv na intervju s Ravnateljem za radno mjesto nastavnik/ca Računalstva

Autor: Nina Udovičić, 25. 2. 2021. 11:22

[više]

RANG LISTA KANDIDATA-NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE

Autor: Nina Udovičić, 25. 2. 2021. 11:21

[više]

RANG LISTA KANDIDATA- NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA RAČUNALSTVA

Autor: Nina Udovičić, 25. 2. 2021. 11:18

[više]

ODLUKA O NE ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Autor: Nina Udovičić, 23. 2. 2021. 11:20

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa prema natječaju za radno mjesto nastavnik/ca skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva od 10.veljače 2021.g.

[više]

Obavijest kandidatima- natječaj za radno mjesto nastavnika/ce skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nina Udovičić, 23. 2. 2021. 10:18

[više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA- natječaj za radno mjesto nastavnik/ca Računalstva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nina Udovičić, 23. 2. 2021. 10:01

[više]

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 10.VELJAČE 2021.G. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nina Udovičić, 10. 2. 2021. 13:04

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/21-01/01

URBROJ: 2188-48-21-115

U Vinkovcima, 10. veljače 2021.g.

 
Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl.6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 10. veljače 2021.g. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima:

 

  1. NASTAVNIK/CA RAČUNALSTVA 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom na određeno vrijeme 12 sati nastave tjedno do 31. kolovoza 2021.g.
  2. NASTAVNIK/CA SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE- 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom na određeno vrijeme 12 sati nastave tjedno do 31. kolovoza 2021.g.
  3. NASTAVNIK/CA SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA STROJARSTVA- 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom na određeno vrijeme 6 sati nastave tjedno do 31. kolovoza 2021.g.
[više]

Obavijest - mjera "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", za radno mjesto stručni/a suradnik/ica psiholog/inja, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Autor: Sanja Bunić, 30. 11. 2020. 10:02

Obavještavamo vas da je za provedbu mjere  „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“, za radno mjesto stručni/a suradnik/ica psiholog/inja , na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci primljena Helena Tomšek, magistra psihologije.

 

[više]

Obavijest kandidatima - poziv na intervju - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" stručni/a suradnik/ica psiholog/inja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 23. 11. 2020. 15:56

[više]

Obavijest kandidatima - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva" stručni/a suradnik/ica psiholog/inja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 20. 11. 2020. 14:06

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik etike

Autor: Antonio Dorić, 12. 11. 2020. 08:24

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik etike na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) primljena Ena Mijolović, mag. educ. phil. et mag. educ. philol. croat.

[više]

Obavijest kandidatima - poziv na intervju, radno mjesto nastavnik etike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 6. 11. 2020. 11:47

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva", stručni/a suradnik/ica psiholog/inja

Autor: Antonio Dorić, 5. 11. 2020. 12:20

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-966

U Vinkovcima, 05. studenoga 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 05. studenoga 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA PROVEDBU MJERE „STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“, ZA RADNO MJESTO STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. Mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, te su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja mora sadržavati adresu stanovanja i e-mail) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

1. životopis

2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

3. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega kazneni postupak glede  zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

5. elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

6. Potvrdu o prijavi u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

 

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

IV. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  može se vidjeti na sljedećem linku-u :

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

V. Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.     

 

VI. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju, te intervjuu prema odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

 

VII. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju znanja iz poznavanja sljedećih propisa:

1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

    90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

2. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17),

3. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim 

    školama (NN 112/10, 82/19),

4. Godišnjeg plana i programa rada škole te Školskog kurikuluma za školsku godinu

    2020./2021.,

5. Kurikuluma nastavnog predmeta i metodike rada nastavnika.
 

Intervju se provodi s troje kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog usmenog testiranja.

Obavijesti o datumu i vremenu održavanja usmenog testiranja i intervjua biti će objavljeni najkasnije dva dana prije održavanja na web stranicama Škole te poslani kandidatima na adresu ili e-mail adresu koju su dužni navesti u prijavi na natječaj.

 

VIII. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj“.                                                                                                                       

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

IX. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.

[više]

Odluka o testiranju kandidata - nastavnik etike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 2. 11. 2020. 09:56

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik etike

Autor: Antonio Dorić, 19. 10. 2020. 12:38

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-917

U Vinkovcima, 19. listopada 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 19. listopada 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK ETIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja:

prof. filozofije, dipl. filozof, dipl. teolog, dipl. kateheta, nastavnik s VSS društveno-humanističkog smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom, i potrebne pedagoške kompetencije za zvanje nastavnika etike sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja mora sadržavati adresu stanovanja i e-mail) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

 

 

1. životopis

2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

3. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega kazneni postupak glede  zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

5. elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

IV. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  može se vidjeti na sljedećem linku-u :

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

V. Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.     

 

VI. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju, te intervjuu prema odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

 

VII. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju znanja iz poznavanja sljedećih propisa:

1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

    90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

2. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17),

3. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim 

    školama (NN 112/10, 82/19),

4. Godišnjeg plana i programa rada škole te Školskog kurikuluma za školsku godinu

    2020./2021.,

5. Kurikuluma nastavnog predmeta i metodike rada nastavnika.
 

Intervju se provodi s troje kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog usmenog testiranja.

Obavijesti o datumu i vremenu održavanja usmenog testiranja i intervjua biti će objavljeni najkasnije dva dana prije održavanja na web stranicama Škole te poslani kandidatima na adresu ili e-mail adresu koju su dužni navesti u prijavi na natječaj.

 

VIII. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj“.                                                                                                                       

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

IX. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik fizike

Autor: Antonio Dorić, 7. 10. 2020. 10:32

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik fizike na određeno nepuno radno vrijeme (11 sati nastave tjedno) do povratka radnice s neplaćenog dopusta primljen Ivan Dorotek, mag. educ. phys. et inf.

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik elektro skupine predmeta

Autor: Antonio Dorić, 7. 10. 2020. 10:25

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik elektro skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme primljen Krunoslav Šimunović, struč. spec. ing. el.

[više]

Odluka o ne provođenju testiranja kandidata - nastavnik fizike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 22. 9. 2020. 13:11

[više]

Odluka o ne provođenju testiranja kandidata - nastavnik elektro skupine predmeta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 22. 9. 2020. 13:10

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik fizike

Autor: Antonio Dorić, 11. 9. 2020. 12:13

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-812

U Vinkovcima, 11. rujna 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 11. rujna 2020.g. raspisuje

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik elektrro skupine predmeta

Autor: Antonio Dorić, 11. 9. 2020. 12:11

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-811

U Vinkovcima, 11. rujna 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 11. rujna 2020.g. raspisuje

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik sociologije na određeno vrijeme

Autor: Antonio Dorić, 3. 7. 2020. 11:14

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik sociologije na određeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno) do 31.08.2020. primljen Marin Ljubas, prof.

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik psihologije na određeno vrijeme

Autor: Antonio Dorić, 3. 7. 2020. 11:11

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik psihologije na određeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave tjedno) do 31.08.2020. primljena Zrinka Bader, mag. psych.

[više]

Obavijest - natječaj nastavnik biologije na određeno vrijeme

Autor: Antonio Dorić, 3. 7. 2020. 11:08

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto nastavnik biologije na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) i (2 sata nastave tjedno do 31.08.2020.) do povratka radnice s bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i rodiljnog/roditeljskog dopusta primljena Lucijana Marković, mag. educ. biol. et chem.

[više]

Obavijest kandidatima - poziv na intervju, radno mjesto nastavnik sociologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 29. 6. 2020. 12:34

[više]

Obavijest kandidatima - poziv na intervju, radno mjesto nastavnik psihologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 29. 6. 2020. 12:33

[više]

Obavijest kandidatima - poziv na intervju, radno mjesto nastavnik biologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 29. 6. 2020. 12:32

[više]

Odluka o testiranju kandidata - nastavnik sociologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 23. 6. 2020. 13:00

[više]

Odluka o testiranju kandidata - nastavnik psihologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 23. 6. 2020. 12:59

[više]

Odluka o testiranju kandidata - nastavnik biologije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 23. 6. 2020. 12:57

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik sociologije

Autor: Antonio Dorić, 8. 6. 2020. 10:49

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-606

U Vinkovcima, 08. lipnja 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 08. lipnja 2020.g. raspisuje

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik psihologije

Autor: Antonio Dorić, 8. 6. 2020. 10:47

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-605

U Vinkovcima, 08. lipnja 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 08. lipnja 2020.g. raspisuje

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik biologije

Autor: Antonio Dorić, 8. 6. 2020. 10:45

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-604

U Vinkovcima, 08 lipnja 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 08. lipnja 2020.g. raspisuje

[više]

Obavijest - natječaj tajnik škole na određeno vrijeme

Autor: Sanja Bunić, 19. 3. 2020. 12:12

[više]

OBAVIJEST - NATJEČAJ KNJIŽNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME

Autor: Antonio Dorić, 19. 3. 2020. 07:46

[više]

Poziv na intervju - natječaj tajnik škole na određeno puno radno vrijeme

Autor: Sanja Bunić, 11. 3. 2020. 14:30

[više]

OBAVIJEST - RANG LISTA KANDIDATA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Autor: Sanja Bunić, 10. 3. 2020. 14:17

[više]

Poziv na intervju s ravnateljem tri najbolje rangirana kandidata za radno mjesto knjižničar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 10. 3. 2020. 13:42

[više]

Odluka o testiranju kandidata - tajnik škole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 6. 3. 2020. 11:32

[više]

Odluka o testiranju kandidata - knjižničar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Antonio Dorić, 27. 2. 2020. 12:31

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos tajnik škole

Autor: Antonio Dorić, 21. 2. 2020. 12:39

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-267

U Vinkovcima, 21. veljače 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 21. veljače 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE  na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos knjižničar/knjižničarka

Autor: Antonio Dorić, 12. 2. 2020. 10:58

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-194

U Vinkovcima, 12. veljače 2020.g.

 
Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/10) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 12. veljače 2020.g. raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

[više]

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 29. 11. 2019. 09:21

[više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Autor: Sanja Bunić, 21. 11. 2019. 13:59

Temeljem Zakona o tržištu rada  (NN 118/18) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 21. studenog 2019. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto voditelj računovodstva

 

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Povijest Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 8. 11. 2019. 09:28

Odluka o vremenu i  načinu procjene odnosno testiranja kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnika/ce Povijesti

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Biologija neodređeno Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 15:04

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Matematike.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Biologija određeno Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 15:00

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Biologija određeno.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Knjižničar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:52

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto Knjižničar/ka.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Hrvatski jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:48

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Hrvatskog jezika.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Strojarska skupina predmeta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:42

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Strojarske skupine predmeta.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Računalstvo Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:32

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Računalstva.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Fizika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:28

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Fizike.

[više]

Odluka o testiranju kandidata- Matematika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Džinić, 7. 11. 2019. 14:24

U prilogu se nalazi Odluka o vremenu i načinu procjene odnosno testiranje kandidata od strane Povjerenstva za radno mjesto nastavnik/ca Matematike.

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Strojarske skupine predmeta na neodređeno vrijeme

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:34

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/8

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA: u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Biologije na neodređeno vrijeme

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:32

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/7

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA BIOLOGIJE: u nepunom radnom vremenu na neodređeno vrijeme i to 5 sati nastave tjedno.

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Biologije na određeno vrijeme

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:27

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/6

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA BIOLOGIJE: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme i to 2 sata nastave tjedno, a najduže do 31.8.2020. godine

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Povijesti na neodređeno vrijeme

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:24

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/5

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA POVIJESTI: u nepunom radnom vremenu na neodređeno vrijeme i to 8 sata nastave tjedno.

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Matematike na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:23

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

 

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/4

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA MATEMATIKE: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka radnice na rad.

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Računalstva na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:21

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/3

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA RAČUNALSTVA: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene i to 14 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad.

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto nastavnika Fizike na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:12

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/2

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                        (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 23. listopada 2019. godine raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA FIZIKE: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene i to 7 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad.

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:10

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/1

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene i to 11 sati nastave tjedno do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto knjižničara na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Ivana Džinić, 23. 10. 2019. 13:06

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.

Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,

68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana  23. listopada 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene do povratka radnice na rad.

 

[više]

OBAVIJEST - NATJEČAJ TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME

Autor: Sanja Bunić, 29. 7. 2019. 13:49

[više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA- POZIV NA INTERVJU, NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Autor: Sanja Bunić, 19. 7. 2019. 13:44

[više]

OBAVIJEST - RANG LISTA KANDIDATA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Autor: Sanja Bunić, 19. 7. 2019. 13:36

[više]

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

Autor: Sanja Bunić, 16. 7. 2019. 13:00

[više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNICE

Autor: Sanja Bunić, 5. 7. 2019. 14:20

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-725

U Vinkovcima, 5. srpnja 2019.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 5. srpnja 2019. godine raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE  na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice s roditeljskog dopusta

[više]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 24. 5. 2019. 13:36

Obavještavamo Vas da je poništen Natječaj za radno mjesto nastavnik biologije u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme i to 2 sata nastave tjedno do 30. lipnja 2019. godine objavljen 17. svibnja 2019. godine.

[više]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 24. 5. 2019. 13:32

Obavještavamo Vas da je poništen Natječaj za radno mjesto nastavnik biologije u nepunom radnom vremenu na neodređeno vrijeme i to 7 sati nastave tjedno objavljen 17. svibnja 2019. godine.

[više]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sanja Bunić, 24. 5. 2019. 13:14

Obavještavamo Vas da je poništen Natječaj za radno mjesto knjižničar u punom radnom vremenu na određeno vrijeme do povratka radnice na rad objavljen 16. svibnja 2019. godine. 

[više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS-NASTAVNIK BIOLOGIJE NEODREĐENO

Autor: Sanja Bunić, 17. 5. 2019. 14:16

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-468

U Vinkovcima, 17. svibnja 2019.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 17. svibnja 2019. godine raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA BIOLOGIJE: u nepunom radnom vremenu na neodređeno vrijeme i to 7 sati nastave tjedno

[više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS-NASTAVNIK BIOLOGIJE ODREĐENO

Autor: Sanja Bunić, 17. 5. 2019. 14:13

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-470

U Vinkovcima, 17. svibnja 2019.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 17. svibnja 2019. godine raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA BIOLOGIJE: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme i to 2 sata nastave tjedno do 30. lipnja 2019. godine

[više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - KNJIŽNIČAR, ZAMJENA

Autor: Sanja Bunić, 16. 5. 2019. 14:43

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-469

U Vinkovcima, 16. svibnja 2019.

 
Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana  16. svibnja  2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene do povratka radnice na rad.

[više]

Obavijest o rezultatima natječaja - nastavnik Engleskog jezika na određeno vrijeme

Autor: Sanja Bunić, 15. 5. 2019. 14:56

[više]

Obavijest o rezultatima natječaja - nastavnik matematike na određeno vrijeme

Autor: Sanja Bunić, 15. 5. 2019. 14:54

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Engleskog jezika na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Nina Udovičić, 23. 4. 2019. 13:28

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-383

U Vinkovcima, 23. travnja 2019. g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 23. travnja 2019. godine raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene i to 18 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad.

 

 

[više]

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Matematike na određeno vrijeme radi zamjene

Autor: Nina Udovičić, 23. 4. 2019. 13:23

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-382

U Vinkovcima, 23. travnja 2019. g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 23. travnja 2019. godine raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA MATEMATIKE: u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene i to 14 sati nastave tjedno do povratka radnice na rad.

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1316116
Ovaj mjesec: 9586
Ovaj tjedan: 1167
Danas: 141
 
 > Oglasna ploča  > Natječaji
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju