2020-06-08 10:45:15

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnik biologije

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-604

U Vinkovcima, 08 lipnja 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 08. lipnja 2020.g. raspisuje

Ruđera Boškovića Vinkovci dana 08. lipnja 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK BIOLOGIJE na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) i (2 sata nastave tjedno do 31.08.2020.) do povratka radnice s bolovanja zbog komplikacija u trudnoći i rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja:

diplomski ili integrirani sveučilišni studij biologije i potrebne pedagoške kompetencije za zvanje nastavnika Biologije sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja mora sadržavati adresu stanovanja i e-mail) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

 

1. životopis

2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

3. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega kazneni postupak glede  zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

5. elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

IV. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  može se vidjeti na sljedećem linku-u :

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

V. Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.     

 

VI. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju, te intervjuu prema odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

 

VII. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja dužni su pristupiti usmenom testiranju znanja iz poznavanja sljedećih propisa:

1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

    90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

2. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17),

3. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim 

    školama (NN 112/10, 82/19),

4. Godišnjeg plana i programa rada škole te Školskog kurikuluma za školsku godinu

    2019./2020.,

5. Kurikuluma nastavnog predmeta i metodike rada nastavnika.
 

Intervju se provodi s troje kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog usmenog testiranja.

Obavijesti o datumu i vremenu održavanja usmenog testiranja i intervjua biti će objavljeni najkasnije dva dana prije održavanja na web stranicama Škole te poslani kandidatima na adresu ili e-mail adresu koju su dužni navesti u prijavi na natječaj.

 

VIII. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj“.                                                                                                                      

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

IX. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci