2019-10-23 13:23:21

Natječaj za prijam u radni odnos nastavnika Matematike na određeno vrijeme radi zamjene

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

 

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/4

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA MATEMATIKE: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka radnice na rad.

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

 

KLASA: 602-03/19-01/01

URBROJ: 2188-48-19-1073/4

U Vinkovcima, 23. listopada 2019.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14,07/17,68/18) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 23. listopada 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA MATEMATIKE: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka radnice na rad.

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, odnosno završeni diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije za zvanje nastavnika Matematike sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013,152/2014, 07/17, 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99 ) i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013,152/2014, 07/17, 68/18)  nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

životopis presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu presliku osobne iskaznice presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma) uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) elektronički zapis staža iz matične evidencije HZMO-a,   

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju. Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) može se vidjeti na sljedećem linku-u :

                             

  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.                                                                  

 

III. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci.                                                                                                                        

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

IV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VI.  Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju sve uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se provesti usmeno  sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje: 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje, lista kandidata pozvanih na testiranje te mjesto i vrijeme održavanja testiranja objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici škole.

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci