2015-02-02 09:16:34

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

JEDNOG NASTAVNIKA ELEKTRO-SKUPINE PREDMETA: 5 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2015.g.

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci

Klasa: 602-03/15-01/01

Ur.broj: 2188-48-15-66

30. siječnja 2015.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13152/14) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, 2. veljače  2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

JEDNOG NASTAVNIKA ELEKTRO-SKUPINE PREDMETA: 5 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2015.g.

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, odnosno završeni diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije i to:.

1.za  nastavnika elektro-skupine predmeta: dipl. ing. elektrotehnike/ mag.ing.elektrotehnike, prof. elektrotehnike, (smjer elektroenergetika)

i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.                                                                                                                                                                                      II. Osobe koje podnose prijavu obvezne su priložiti:

životopis presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu presliku osobne iskaznice presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma) uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja) elektronički zapis staža iz matične evidencije HZMO-a,                                                                                     

III. Prijave se podnose isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci.                                                                                                                           

 Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama škole.                        

IV. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.                                                                                                  O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić,prof.


Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci