preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos tajnik škole

Autor: Antonio Dorić, 21. 2. 2020.

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-267

U Vinkovcima, 21. veljače 2020.g.


Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci dana 21. veljače 2020.g. raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

JEDNOG IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK ŠKOLE  na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba  pod a) sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)  nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja mora sadržavati adresu stanovanja i e-mail) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

1. životopis

2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

3. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega kazneni postupak glede  zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

5. elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

 

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

IV. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  može se vidjeti na sljedećem linku-u :

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

V. Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.     

 

VI. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti pismenom testiranju  iz poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada tajnika škole, provjeri informatičke pismenosti te intervjuu prema odredbama  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama će se smatrati da je povukao prijavu na natječaj.

 

VII. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja dužni su pristupiti pismenom testiranju znanja iz poznavanja sljedećih propisa:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN          

    87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17,  

    68/18, 98/19),

2. Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/0924/1022/1325/18),

3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19),

4. Statut Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci

5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018),

6. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).


Testirati će se i informatička pismenost – poznavanje rada u MS OFFICE paketu.

 

Intervju se provodi s troje kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog pismenog testiranja iz poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada tajnika škole i provjere informatičke pismenosti.

Obavijesti o datumu i vremenu održavanja pismenog testiranja iz poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada tajnika škole, provjere informatičke pismenosti i intervjua biti će objavljeni najkasnije dva dana prije održavanja na web stranicama Škole te poslani kandidatima na adresu ili e-mail adresu koju su dužni navesti u prijavi na natječaj.

 

VIII. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj“.                                                                                                                      

Rok za podnošenje  prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

IX. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

X. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

 

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.

 

 
Korisni linkovi

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1120086
Ovaj mjesec: 1907
Ovaj tjedan: 761
Danas: 29
 
 > Oglasna ploča  > Natječaji
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju