preskoči na sadržaj

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos knjižničar/knjižničarka

Autor: Antonio Dorić, 12. 2. 2020.

Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci

KLASA: 602-03/20-01/01

URBROJ: 2188-48-20-194

U Vinkovcima, 12. veljače 2020.g.

 
Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12, 86/12126/1294/13152/14, 07/17, 68/18, 98/10) Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, 32100 Stanka Vraza 15, dana 12. veljače 2020.g. raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1 IZVRŠITELJA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA: u punom radnom vremenu na određeno vrijeme radi zamjene do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

 

I.  Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, potrebno je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, odnosno završeni diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije za zvanje diplomirani knjižničar sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci ( NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) te da sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi.                                                                                                                                                                                         

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju

1. životopis

2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

3. presliku osobne iskaznice

4. presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

5. uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi istražni ili  

    kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

6. elektronički zapis staža iz matične evidencije HZMO-a.

 

III. Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  može se vidjeti na sljedećem linku-u :

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.                                                                  

IV. Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj – radno mjesto knjižničar“ .                                                                                                                      

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Škole.                        

V. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VI.  Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju sve uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se provesti usmeno  sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje: 

http://web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/upload/ss-tehnicka-rboskovica-vk/images/static3/3816/attachment/pravilnik_o_postupku_zaposljavanja.pdf

Obavijest o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za testiranje, lista kandidata pozvanih na testiranje te mjesto i vrijeme održavanja testiranja objavit će se u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, na mrežnoj stranici škole.

Za kandidata koji ne pristupi navedenim provjerama smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u zakonskom roku.

Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

 

Ravnatelj                                                                                                                                                                                  Mate Vukušić, prof.

 

 

 
Korisni linkovi

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 3. 2010.

Ukupno: 1119202
Ovaj mjesec: 1023
Ovaj tjedan: 847
Danas: 43
 
 > Oglasna ploča  > Natječaji
CMS za škole logo
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci / Stanka Vraza 15, HR-32100 Vinkovci / web2.ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr / tsvk@ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr
preskoči na navigaciju